Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της εταιρίας χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω κατηγορίες

  • Συστήματα SCADA
  • Έργα αυτοματισμού
  • Σύστημα επιτήρησης και καταγραφής ενέργειας
  • Εκσυγχρονισμός βιομηχανικών γερανών με PLC
  • RFID και χρονοπαρουσία
  • Συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων
  • Μελέτες αυτοματισμού
  • Εκπαίδευση